eTasku Solutions Oy:n yleiset käyttöehdot

Päivitetty 16.5.2018

1 TAUSTA

1.1 Nämä Yleiset asiakassopimusehdot (“Ehdot”) koskevat eTasku Solutions Oy:n (y-tunnus 2487226-8, “Toimittaja”) toteuttaman taloushallinto-ohjelmiston ja sitä koskevan internetsivuston sekä mobiilisovelluksen (“Ohjelmisto”) toimitusta ja käyttöä. Ohjelmisto toimitetaan tietoverkon välityksellä, näiden Ehtojen mukaisesti.

1.2. Ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä ja Asiakas toimittavat Ohjelmiston pyytämiä tietoja. Mikäli yhteystiedot tai muut Ohjelmiston käyttämiseksi tarvittavat tiedot muuttuvat, Käyttäjän ja Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa muuttuneet tiedot Toimittajalle.

2 MÄÄRITELMIÄ

2.1 Näissä Ehdoissa Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää Ohjelmistoa.

2.2 Näissä Ehdoissa Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka on tilannut Ohjelmiston käyttöoikeuden tai, jota edustava Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa.

2.3 Näissä Ehdoissa Hinnastolla tarkoitetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa tai hinnastoja, joissa on määritetty toimitettavan Ohjelmiston tai palveluiden hinnat.

2.4 Näissä Ehdoissa Informaatiolla tarkoitetaan Asiakkaan Ohjelmistoon tallentamia tietoja ja tiedostoja. Käyttäjätieto on Ohjelmiston tallentamaa Käyttäjän ja Asiakkaan Ohjelmiston käyttöä kuvaavaa tietoa. Käyttäjätieto ja Informaatio ovat jäljempänä yhdessä Tiedot.

3 OHJELMISTON SISÄLTÖ JA PALVELUTASO

3.1 Ohjelmisto mahdollistaa muun muassa Käyttäjän ja Asiakkaan informaation ja tiedostojen (“Informaatio”) toimittamisen ja lataamisen Ohjelmiston palvelimelle ja jakamisen kohdennetuille vastaanottajille.

3.2 Ohjelmiston käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset sekä asiakastuen ajantasaiset yhteystiedot ovat saatavilla valitusta Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internetsivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

3.3 Ohjelmisto voi muuttua sitä mukaa kun Toimittaja edelleen kehittää Ohjelmistoa. Muista kuin olennaisista muutoksista ei informoida Asiakasta erikseen. Toimittajalla on oikeus tehdä Ohjelmistoon olennainen muutos, joka (a) kohdistuu Ohjelmiston tuotantoympäristöön eikä vaikuta Ohjelmiston sisältöön tai palvelutasoon heikentävästi, (b) on tarpeen Ohjelmistoon kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä tai (d) ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen.

3.4 Toimittajalla on oikeus Käyttäjää tai Asiakasta kuulematta estää pääsy Ohjelmistoon tai poistaa Ohjelmistoon tallennettua Informaatiota, jos muiden käyttäjien Ohjelmiston käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation johdosta tai näitä Ehtoja rikotaan.

3.5 Toimittaja pyrkii pitämään Ohjelmiston jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Ohjelmiston käytön tai muuttaa Ohjelmiston sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai turvallisuusuhan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

3.6 Toimittaja ei takaa, että Ohjelmisto on asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internet-yhteyden tarjoava taho tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Toimittaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

4 TIETOSUOJAEHDOT

4.1. Asiakas toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä (”Rekisterinpitäjä” tai ”Asiakas”) niiden asiakkaitaan, työntekijöitään tai muita henkilöitä koskevien henkilötietojen osalta, joita Toimittaja käsittelee palvelussa sen toteuttamiseksi (”Asiakkaan Henkilötiedot”). Rekisterinpitäjä on vastuussa Asiakkaan Henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, turvaamisesta ja ylläpitämisestä, jotka ovat Toimittajalle (”Henkilötietojen Käsittelijä”, ”Käsittelijä” tai ”Toimittaja”) tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot mukaisesti mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta. Asiakkaan Henkilötiedot ja käsittelyn yksityiskohdat sekä muut tarpeelliset seikat on määritelty Seloste käsittelystä –dokumenteissa, jotka ovat saatavilla Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internet- tai asiakastukisivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

4.2. Henkilötietojen Käsittelijä vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kuin on tarpeen palvelun toimittamisen ja tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot noudattamisen kannalta. Asiakkaan Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä vahvistaa ohjeiden olevan tyhjentävästi kuvattuna tässä kohdassa 4. Tietosuojaehdot tämän sopimuksen voimaantulohetkellä. Jos Rekisterinpitäjä antaa myöhemmin lisäohjeistusta Käsittelijälle Asiakkaan Henkilötietojen käsittelystä, Käsittelijällä on oikeus veloittaa tästä aiheutuvat lisäkustannukset ja tehdyt työt, jotka ovat tarpeen annettujen ohjeiden noudattamiseksi. Jos Henkilötietojen Käsittelijä ei pysty noudattamaan annettuja ohjeita, se ilmoittaa välittömästi asiasta Rekisterinpitäjälle, ja osapuolet yrittävät yhteisesti ratkaista asian tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos asiaa ei saada ratkaistua yhden (1) kuukauden kuluessa, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään nykyisen sopimuskauden loppuun.

4.3. Edellä esitetyn rajoittamatta Toimittajalla on oikeus käyttää tarjotun palvelun ja Seloste Käsittelystä -dokumenttien mukaisen Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä syntyneitä tietoja palvelujensa ja toimintansa kehittämiseen, analysointiin ja arviointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia varten Asiakkaan Henkilötiedot anonymisoidaan siinä määrin kuin on tarpeellista Toimittajan luottamuksellisuutta koskevan velvoitteen noudattamiseksi. Asiakas voi myös antaa Toimittajalle tätä laajemman oikeuden Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti. Osapuolet tiedostavat, että tässä tarkoitettu käsittely voi aiheuttaa velvollisuuksia sekä Asiakkaalle että Toimittajalle, kuten esimerkiksi velvollisuuden ilmoittaa käsittelystä niille henkilöille, joita Asiakkaan Henkilötiedot koskevat.

4.4. Henkilötietojen Käsittelijä pitää Asiakkaan Henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

4.5. Asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on otettu käyttöön Asiakkaan Henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojaamiseksi. Tällaiset toimenpiteet on yleisellä tasolla kuvattu Seloste Käsittelystä -dokumenteissa. Edellä esitetyn rajoittamatta, Käsittelijä voi muuttaa omia tietoturvallisuuteen liittyviä menettelyjään, mikäli nämä muutokset eivät heikennä yleistä tietoturvallisuutta.

4.6. Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle Asiakkaan Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta viipymättä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa sen havaitsemisesta, mikäli mahdollista. Henkilötietojen Käsittelijä antaa Rekisterinpitäjälle saatavilla olevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen Käsittelijä pyrkii parhaansa mukaan korjaamaan sekä rajoittamaan loukkauksen aiheuttamia vaikutuksia.

4.7 Henkilötietojen Käsittelijä auttaa pyynnöstä ja kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla Rekisterinpitäjää rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä. Rekisteröidyn oikeudet on toteutettu palvelussa Seloste käsittelystä -dokumenttien mukaisesti.

4.8. Pyydettäessä Henkilötietojen Käsittelijä toimittaa tarpeellisen selvityksen sovellettavan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

4.9. Kun Asiakkaan henkilötietojen tämän sopimuksen mukainen käsittely ei ole enää tarpeellista, Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle teknisen mahdollisuuden ottaa kopio palveluun tallennetuista Asiakkaan henkilötiedoista. Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja tuhoaa Asiakkaan henkilötiedot ja antaa Asiakkaalle todistuksen tietojen tuhoamisesta, ellei henkilötietoja ole säilytettävä johtuen pakottavasta lainsäädännöstä.

4.10. Käsittelijä saa käyttää alihankkijoita (”alihankkija” tai ”alikäsittelijä”) tämän sopimuksen mukaisessa Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen Käsittelijä ilmoittaa asiasta Rekisterinpitäjälle ennen alihankkijan käsittelyn aloittamista. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa suunniteltua muutosta kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksesta asianmukaisilla tietosuojaan liittyvillä perusteilla. Tässä tapauksessa Henkilötietojen Käsittelijä jatkaa käsittelyä sovituilla ehdoilla siihen asti, kunnes (i) osapuolet ovat sopineet käsittelyn lopettamisesta ja Asiakkaan Henkilötietojen palauttamisesta Rekisterinpitäjälle tai siirtämisestä uudelle palveluntarjoajalle, tai (ii) osapuolet ovat sopineet käsittelyn jatkamistavasta ja siihen liittyvistä kustannuksista.

4.11. Rekisterinpitäjä hyväksyy, että Käsittelijä voi antaa Asiakkaan Henkilötietoja käsiteltäväksi ja saatavilla olevaksi tämän kohden 4. Tietosuojaehdot toteuttamiseksi ja palvelujen toimittamiseksi sellaisille alikäsittelijöille, jotka ovat sijoittautuneet Rekisterinpitäjän kotimaan ulkopuolelle. Jos Asiakkaan henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Henkilötietojen Käsittelijä toteuttaa Rekisterinpitäjän puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen Käsittelijä voi esimerkiksi Rekisterinpitäjän puolesta tehdä sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi EU Komission hyväksymien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneen alikäsittelijän kanssa.

4.12. Selvyyden vuoksi todetaan, että Henkilötietojen Käsittelijällä on oikeus käyttää Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä alikäsittelijöitä Seloste Käsittelystä -dokumenttien mukaisesti.

4.13. Edellä esitetyn rajoittamatta todetaan nimenomaisesti, että tämän sopimuksen mukaisen palvelun toimittamisen yhteydessä Toimittaja käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät Asiakkaan työntekijöihin, päätöksentekijöihin tai muihin henkilöihin (esim. Asiakkaan teknisiin tai hallinnollisiin yhteyshenkilöihin) palvelun tarjoamista, vianmääritystä, asiakashallintaa, asiakaspalvelua, laskutusta, viestintää, markkinointia, palvelun kehitystä ja muita vastaavia tarkoituksia varten (”Toimittajan Henkilötiedot”). Toimittaja on Toimittajan Henkilötietojen osalta sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastuussa käsittelyn lainmukaisuudesta. Ellei muuta kirjallisesti sovita, Asiakas ei voi antaa ohjeita Toimittajan Henkilötietoja tai niiden käsittelyä koskien. Tietoa Toimittajan Henkilötietojen käsittelystä on saatavilla www.etasku.fi.

4.14. Tietosuojalainsäädännön mukaan Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Toimittaja ei suoraan vastaa Asiakkaan henkilörekisteriin kuuluvien Rekisteröityjen tiedusteluihin tai pyyntöihin. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle palvelun, joka mahdollistaa tarkistusoikeuden toteuttamisen. Palvelusta voidaan periä palvelumaksuja.

5 TUNNISTAUTUMISTIEDOT

5.1 Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas ja kaikki nimetyt Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti ja erillään toisistaan. Asiakkaan tulee huolehtia, etteivät edellä mainitut tunnistautumistiedot joudu sivullisten haltuun. Mikäli tunnistautumistiedot ovat joutuneet, tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Toimittajalle Ohjelmiston asiattoman käytön estämiseksi. Toimittajalla on oikeus katkaista Ohjelmiston käyttö Asiakkaan ilmoitettua tunnistautumistietojen mahdollisesta joutumisesta sivullisen haltuun, kunnes uudet tunnistautumistiedot on otettu käyttöön.

5.2 Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä sitoumuksista ja muista toimista siihen saakka, kunnes Toimittaja on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Toimittajalla on ollut kohtuullinen aika estää Ohjelmiston käyttö.

5.3 Tunnistautumistiedot vastaavat Ohjelmiston edellyttämällä tavalla annettuna soveltuvin osin Asiakkaan allekirjoitusta.

5.4 Mikäli Käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta sen johdosta Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

6 TOIMITTAJAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

6.1 Toimittaja tuottaa Ohjelmiston Ehtojen mukaisesti, ammattimaisesti ja huolellisesti. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Ohjelmiston toteuttamiseen ja sisällyttää avoimen lähdekoodin alaista ohjelmistoa Ohjelmistoon.

6.2 Toimittaja ilmoittaa viipymättä tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää Ohjelmiston Ehtojen mukaisen käytön tai vaarantaa asiakkaan Informaation tietoturvan.

7 ASIAKKAAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

7.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ehtojen mukaisesti sisäisessä toiminnassaan.

7.2 Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin jaella Ohjelmistoa kolmansille osapuolille.

7.3 Asiakas vastaa Ohjelmiston käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen sekä muun Ohjelmiston käyttöympäristön hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Ohjelmiston käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa sen laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi sekä Ohjelmiston soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

7.4 Ellei toisin ole sovittu, Ohjelmisto sijaitsee Toimittajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelinlaitteistolla. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas tai Asiakkaan nimetyt Käyttäjät eivät yritä kopioida Ohjelmistoa palvelimelta, tutkia, muuntaa tai kopioida Ohjelmiston lähdekoodia, muutoin häiritä Ohjelmiston toimintaa tai päästä luvattomalla tavalla käsiksi Ohjelmiston tietokantaan, asiakastietoihin tai muiden asiakkaiden tallettamiin tietoihin.

7.5 Asiakas ei saa sallia Ohjelmiston käyttöä sellaisesta maasta, joka on mahdollisten teknologian vientiä koskevien laillisten rajoitusten vastainen tai jossa Ohjelmiston käyttö olisi lain vastaista tai vaatisi minkäänlaista lupaa tai vakuutusta tai aiheuttaisi Toimittajalle tästä sopimuksesta tai Suomen laista poikkeavaa tai laajempaa vastuuta.

7.6 Asiakas on vastuussa Ohjelmiston käytöstä, Informaation sisällöstä ja Ohjelmistoa hyödyntäen tehdystä tiedonvaihdosta.

8 KÄYTTÄJÄN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

8.1. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja Käyttäjän ominaisuudessa. Ohjelmistoa voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, asiakkaan valtuuttama henkilö ja näiden Ehtojen mukaisesti.

8.2 Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Käyttäjä on Toimittajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Ohjelmiston käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palvelun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

8.3 Toimittajalla on tietoturvan ja Ohjelmiston käytettävyyden takaamiseksi oikeus katkaista Käyttäjän tietoliikenneyhteys Ohjelmistoon, mikäli Käyttäjä ei käytä auki olevaa Ohjelmistoa.

9 OHJELMISTON HINTA JA MAKSUEHDOT

9.1 Ohjelmiston hinta ja maksuehdot ovat Toimittajan kulloinkin voimassaolevan, valittuun Palvelunkuvaukseen liittyvän Hinnaston mukainen. Jos muuta ei ole sovittu, maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Asiakkaan ja Toimittajan välinen sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja ellei ole toisin sovittu laskutusjakso on 12 kk arvioitu laskutus ennakkoon laskutettuna.

9.2 Hintoihin sisältyvät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.3 Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä, kertyy viivästyneelle summalle voimassaolevan Korkolain mukaista viivästyskorkoa, kunnes Toimittajan koko saatava mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. Viivästyskorko lasketaan kullekin eräpäivän jälkeiselle viivästyspäivälle. Viivästyskoron lisäksi Toimittajalla on oikeus estää Ohjelmiston käyttö, kunnes kaikki Toimittajan saatavat Asiakkaalta on maksettu.

9.4 Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi kohtuulliset saatavien muistutus- ja perimismaksut. Laskua koskevissa erimielisyystapauksessa riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä.

10 IMMATERIAALIOIKEUDET JA ASIAKKAAN AINEISTO

10.1 Ohjelmisto on yksistään Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Ohjelmistoon, teknologiaan tai sisältöön ei anneta Käyttäjälle tai Asiakkaalle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Ohjelmiston käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Toimittajan tai Ohjelmiston toiminimiä, logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

10.2 Ohjelmistoon tallennetun Informaation omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

10.3 Asiakas vastaa Käyttäjien Ohjelmistoon tallentamasta Informaatiosta ja siitä, että sillä on oikeus hyödyntää Informaatiota ja siitä ettei se loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

10.4 Asiakas vastaa kaikista kuluista ja Toimittajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Informaatiosta tai Asiakkaan näiden Ehtojen rikkomisesta. Toimittajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

10.5 Toimittajalla on oikeus käyttää Informaatiota ja käyttötietoja (”Tiedot”), ellei kohdan 4. Tietosuojaehdot muuta johdu, seuraavasti:

a) Toimittaja voi vapaasti koostaa Tietoja tilastollisten raporttien laatimiseen, Ohjelmiston parantamiseen, tietopalveluiden tuottamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin, siten ettei Tiedon lähteenä oleva yksittäinen Asiakas, Käyttäjä tai muu luonnollinen henkilö ole yksilöitävissä, tunnistettavissa tai jäljitettävissä suoraan tai epäsuorasti tuotetuista tilastoista, raporteista tai tietopalveluista. Tässä tarkoitettuja koosteita Toimittaja voi luovuttaa kolmansille.

b) Toimittaja voi käyttää Asiakkaan tai Käyttäjän Tietoja Ohjelmiston käytöstä laskuttamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen. Näitä Tietoja Toimittaja voi jakaa alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

c) Asiakkaan omista Tiedoista tuotettavien Asiakkaan taloudellisesta tilasta kertovien tietopalveluiden tuottamiseen ja Tietojen luovuttamiseen, ellei se kuuluu Palvelukuvauksessa kuvattuun Ohjelmiston sisältöön, vaaditaan Asiakkaan erillinen suostumus.

d) Toimittaja voi käsitellä ja luovuttaa kolmansille Tietoja, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa, vain asiakkaan mahdollisen ohjeistuksen ja henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10.6 Ellei kirjallisesti toisin sovita, Toimittaja vastaa tietoverkon välityksellä toimitettavassa Ohjelmistossa olevan Asiakkaan Informaation varmuuskopioinnista tai muusta samaan lopputulokseen johtavasta teknisestä toimenpiteestä kerran työpäivän aikana. Muilta osin varmuuskopioinnista vastaa Asiakas.

10.7 Jos Asiakkaan Ohjelmistoon tallentama Informaatio on tuhoutunut, kadonnut, muuttunut tai vahingoittunut osittain tai kokonaan Asiakkaan toimenpiteen johdosta, Toimittajalla on oikeus velottaa Asiakasta tietojen palauttamisesta.

10.8. Sopimuksen päättyessä toimittajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa toimittajan hallussa olevan asiakkaan aineiston siirtoon asiakkaan osoittamalle taholle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun 3 kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan Toimittajan hinnastoa. Henkilötietojen poistamisessa noudatetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa prosessia, joka on kuvattu Seloste käsittelystä -dokumenteissa.

11 VASTUUNRAJOITUS

11.1 Näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainittujen vakuutusten lisäksi Toimittaja ei anna muita vakuutuksia Ohjelmiston tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen, Ohjelmiston laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen.

11.2 Toimittaja ei vastaa Asiakkaan välillisistä vahingoista. Toimittajan enimmäiskorvauksen määrä kaikissa tapauksissa on Asiakkaan Ohjelmiston käytöstä Toimittajalle maksama vahingon tapahtumista edeltäneiden kahden kuukauden arvonlisäveroton kokonaishinta.

12 SALASSAPITO

12.1 Osapuolet tai heidän työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti tai milloin pakottavan lainsäädännön mukaan Osapuolella on velvollisuus luovuttaa tietoja viranomaisille. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

12.2 Toimittajalla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan.

13 YLIVOIMAINEN ESTE

13.1 Toimittajalle on oikeus siirtää toimituspäivää tai purkaa sopimus tai muuttaa Ohjelmistoa ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia Toimittajalle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisessa syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo, Toimittajasta riippumaton häiriö tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Toimittajasta riippumaton syy. Mikäli viivästyksen aiheuttava syy jatkuu yli kolme (3) kuukautta, Asiakas on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan sopimuksen.

14 VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

14.1 Tähän sopimukseen kuuluvat sen olennaisina osina seuraavat asiakirjat soveltamisjärjestyksessä lueteltuna: 1) Seloste Käsittelystä -dokumentti 2) nämä Ehdot.

14.2. Toimittaja voi muuttaa näitä Ehtoja ja muita voimassaolevia sopimusehtoja lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Ohjelmiston sisällön muuttuessa. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin voimassa olevan version. Asiakkaalle ehtojen muuttamisesta on ilmoitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaantuloa Ohjelmiston yhteydessä tai erillisellä viestillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, voi tämä irtisanoa sopimuksen enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eivätkä muutetut ehdot tule voimaan irtisanomisaikana.

14.3 Ellei osapuolet ole toisin sopineet, kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään kuluvan laskutuskauden loppuun. Määräaikaiseksi sovittu Ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa sovittuun määräaikaan saakka.

14.4 Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi, tekee velkojia suosivia siirtoja tai toimenpiteitä tai (ii) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta tästä huomautuksen.

15 YLEISET EHDOT

15.1 Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suotumusta. Toimittaja voi kuitenkin siirtää sopimuksen konserniyhtiölleen milloin tahansa tai kolmannelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Toimittajan varallisuuseristä, joihin sopimus liittyy. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa, ottaen huomioon kohdassa 4. sovitut Tietosuojaehdot.

15.2 Tietyn ehdon pitäminen lain vastaisena, pätemättömänä tai sellaisena, että sitä ei voida saattaa voimaan, ei vaikuta muiden ehtojen tai koko sopimuksen lain mukaisuuteen, pätevyyteen tai voimaanpantavuuteen.

15.3 Se, että osapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.

15.4 Tämä sopimus ei muodosta minkäänlaista yhteisyritystä, työsuhdetta tai franchise-, edustus- tai muuta yhteenliittymää osapuolten välillä eikä oikeuta osapuolta edustamaan tai tekemään minkäänlaisia sitoumuksia, sopimuksia tai lupauksia toisen osapuolen puolesta.

15.5 Kaikki tähän sopimukseen liittyvät toiselle osapuolelle osoitetut tiedot ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisesti (i) kirjattuna kirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua postittamisesta, (ii) pikakirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon kahden (2) päivän kuluttua postittamisesta, (iii) sähköpostilla, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon kun se on lähetetty tai (iv) ilmoittamalla siitä Ohjelmiston yhteydessä. Tiedoksiannot tulee osoittaa viralliseen rekisteröityyn osoitteeseen tai muuhun ilmoitettuun osoitteeseen.

15.6 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. Toimittajan vaatimuksesta rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Seloste käsittelystä-dokumentti