1. Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Rekisterinpitäjä

eTasku Solutions Oy, Åkerlundinkatu 11 A , 33100 Tampere Y-tunnus 2487226-8

Rekisteri

eTasku Solutions Oy:n markkinointirekisterit

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät eTasku Solutions Oy:n virallisilta internetsivustoilta kohdasta: https://www.etasku.fi/yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla asiakaspalvelu@etasku.fi.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän tuotteiden myymistä ja markkinoimista varten. Edellä mainittuun sisältyy myös tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi.

4. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan eTasku Solutions Oy:n julkisten internetsivujen kautta saapuneista yhteydenottolomakkeista (muun muassa testitunnukset ja oppaiden lataukset ja kirjanpitäjien sekä käyttäjien lähettämät suositukset).
eTasku Solutions Oy:n henkilökunnan käyttöoikeustiedot välittyvät markkinointirekisteriin ohjelmistojen käyttäjähallinnan kautta.

Säilytysaika

Markkinointirekisterin kontakti- ja yritystiedot säilytetään niin kauan kun, kontakti tai yritys on eTasku Solutions Oy:lle potentiaalinen asiakas. Mikäli yrityksissä tai yrityksen avainhenkilöissä tapahtuu muutoksia, ne päivitetään joko suoraan eTasku Solutions Oy:lle tulleista päivityspyynnöistä tai päivityspalveluyrityksiltä saatujen tietojen kautta. Jos potentiaalinen asiakas on lopettanut toimintansa, sen kaikki tiedot poistetaan aktiivisesta käytöstä heti kun asiasta on saatu tieto.

eTasku Solutions Oy:n henkilöstöä koskevat henkilötietojen säilytysajat liittyvät työsopimuksen ehtoihin ja ovat tarkastettavissa työsopimuksesta ja Toimittajan henkilökunnan ohjeista.

5. Tietojen jakaminen ja henkilötietojen luovuttaminen

Voimme jakaa henkilötietoja muille Accountor-konsernin yrityksille sovellettavan lainsäädännön puitteissa ja tässä Selosteessa esitettyihin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien palveluiden kehitys tai tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Henkilötietoja voidaan siirtää Accountor-konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten osana yrityksen toiminnan raportointia tai hyödyntääksemme keskitettyjä ratkaisuja esimerkiksi tietojärjestelmien ja viestintäjärjestelmien käytössä sekä tietokantojen ylläpidossa. Henkilötietojen jakaminen perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa ja kehittää liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa asiakkaillemme muiden Accountor-konsernin yritysten palveluista.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

  • Lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa, esimerkiksi toteuttaaksemme toimivaltaisen viranomaisen pyynnön tai oikeuskäsittelyyn liittyen.
  • Kun palveluntarjoajamme käsittelee henkilötietoja meidän puolestamme ja meidän ohjeidemme mukaisesti. Me määräämme henkilötietojesi käsittelystä ja olemme aina vastuussa siitä.
  • Kun olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä.
  • Kun arvioimme sen olevan välttämätöntä oikeuksiemme täytäntöön panemiseksi tai suojelemiseksi kuten oikeusvaateisiin vastaamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojaamiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.
  • Kun tietojen luovuttamiseen on oikeutettu etu, kuten jos järjestämme tapahtuman yhdessä kolmannen osapuolen kanssa. Tällaisessa tapauksessa sinulle kerrotaan aina tietojesi luovuttamisesta.
  • Kun olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiselle. Tällöin tiedot luovutetaan suostumuksen mukaisesti.

6. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

eTasku Solutions Oy:n työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.

Markkinointirekisterin tietoja voi päivittää myös eTasku Solutions Oy:n sopimuskumppani. Tällöin eTasku Solutions Oy vastaa sopimuskumppanin toiminnasta ja tietoturvasta kuten omastaan.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

7.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu markkinointirekisteriin, tulee ottaa yhteyttä eTasku Solutions Oy:n tietosuojavastaavaan halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. Yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.etasku.fi/yhteystiedot.

Sama koskee eTasku Solutions Oy:n henkilökuntaa ja mahdollisia yhteistyökumppaneita.

7.2 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.

8. Yhteydenotot

Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä eTasku Solutions Oy:n tämän selosteen kohdan 2 mukaisesti.

eTasku Solutions Oy voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.