Yrityksen tunnusluvut ja taloudellinen terveyskolmio yrittäjän apuna

Julkaistu: 3.1.2017. Muokattu viimeksi: 29.12.2021.
Yrityksen tunnusluvut ja taloudellinen terveyskolmio yrittäjän apuna

Yrityksen tunnusluvut lyhyesti

Kuten isommissa firmoissa, myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä talouden tunnuslukujen seuraamisen tulisi olla rutiininomaista ja jatkuvaa toimintaa. Varsinkin hyvin pienissä yrityksissä talouden seuraamisen onnistuminen on kuitenkin käytännössä usein vain yrittäjän vastuulla ja kiinni hänen omasta osaamisesta.

Yrityksen tunnuslukujen tuijottelun sijaan yrittäjä on usein valtaosan ajasta kiinni yrityksen päivittäisessä toiminnassa, ja taloushallinto on saatettu kokonaan ulkoistaa kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle.

Tällöin myös kirjanpidon tuottamat raportit saattavat tuntua vaikeasti tulkittavilta, eikä niistä välttämättä saada revittyä irti konkreettista hyötyä yrityksen toimintaan. Oikein valittuja ja tulkittuja tunnuslukuja on kuitenkin helppo hyödyntää yrityksen taloudellisen kehityksen seurannassa, ja juuri tästä syytä jokaisen pienyrittäjän kannattaisi itsekin kerrata ja muistaa tarkkailla olennaisimpia tunnuslukuja säännöllisin väliajoin.

Tunnusluvut jaetaan perinteisen mallin mukaan kolmeen pääryhmään, jotka ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Näitä pääryhmiä ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius, joita usein yhdessä kutsutaan yrityksen taloudelliseksi terveyskolmioksi.

Vaikka yksittäiset, irralliset luvut eivät välttämättä kerro kovinkaan paljoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, jokaisen yrittäjän tulisi kuitenkin seurata rutiininomaisesti ainakin muutamaa olennaista lukua jokaiselta osa-alueelta. Tällöin myös kirjanpidon tuottamista raporteista on otettavissa aiempaa enemmän irti. Tunnusluvut kiinnostavat myös yrityksen ulkoisia sidosryhmiä, mikä näkyy esimerkiksi yritysrahoitusta haettaessa.


Kannattavuuden tunnusluvut

Vaikka yrittäjän taipaleella varsinkin alku on harvoin rahallisesti tuottoisaa ruusuilla tanssimista, jokaisen yrityksen tavoitteena ja toimintaedellytyksenä on luonnollisesti tehdä kannattavaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Oman yrityksen kannattavuuden tulkinnassa perinteisimpiä mittareita ovat esimerkiksi

  • myyntikate-,
  • käyttökate- ja
  • liikevoittoprosentti,

joiden jatkuvan seurannan pohjalta on hyvä vetää johtopäätöksiä yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta ja kehityksen suunnasta.


Maksuvalmiuden tunnusluvut

Yrityksen maksuvalmius on tae toiminnan jatkuvuudelle ilman ongelmia. Yrityksen maksuvalmius on kunnossa, kun se pystyy selviytymään jatkuvasti juoksevista menoistaan, esimerkiksi veroista, palkoista ja ostoista.

Huono maksuvalmius voi puolestaan johtaa toistuviin maksuviiveisiin ja sitä kautta maksuhäiriöihin. Oman maksuvalmiuden ennakoinnissa olennaisia asioita ovat muun muassa kassavirtaennusteiden sekä yrityksen nopeasti rahaksi realisoitavien varantojen tarkka laskeminen.

Maksuvalmiuden yleisimpiä tunnuslukuja ovat muun muassa

  • quick ratio, joka kuvaa yrityksen kykyä selvitä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi realisoitavalla omaisuudellaan. Käytännössä tunnusluku siis kertoo yrityksen kassa- ja rahoituspuskurien tilanteesta tilinpäätöshetkellä.
  • current ratio, joka kuvaa tilinpäätöshetkellä nopeasti rahaksi realisoitavien erien suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Current ratiota laskiessa nopeasti realisoitaviin eriin luetaan kuuluvaksi myös yrityksen vaihto-omaisuus.


Vakavaraisuuden tunnusluvut

Kun yrityksen vakavaraisuus on vankalla pohjalla, se pystyy selviytymään myös niinä taloudellisesti heikompina aikoina, jolloin toiminta ei ole kannattavaa.

Yrityksen vakavaraisuuden tilasta kertoo sen oman pääoman suhde verrattuna vieraaseen pääomaan. Vakavaraisuusaste kuvaa yrityksen kykyä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan pitkällä ajanjaksolla.

Yrityksen vakavaraisuuden mittaamisessa käytettyjä tunnuslukuja ovat esimerkiksi

  • omavaraisuusaste,
  • nettovelkaantumisaste sekä
  • suhteellisen velkaantuneisuuden aste.

Näistä mittareista tyypillisin on omavaraisuusaste, joka nimensä mukaisesti kuvaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen kaikesta varallisuudesta on sen omalla pääomalla rahoitettua.

Nettovelkaantumisasteella puolestaan mitataan yrityksen korollisen nettovelan suhdetta sen omaan pääomaan.

Suhteellinen velkaantuneisuus taas viittaa laskentatapaan, jossa vakavaraisuutta mitataan suhteuttamalla velkojen määrä yrityksen liikevaihtoon.


Vertaa ja suhteuta

Yrityksen tunnuslukujen käytössä ja tulkinnassa keskeistä on tietysti lukujen suhteuttaminen aiemmin saatuun tietoon, sillä ilman vertailupohjaa saadut tulokset ovat vain numeroita vailla sisältöä.

Mittareiden tuntemisen lisäksi myös yrityksen toimiala ja nykyinen toimintaympäristö vaikuttavat saatuihin tunnuslukuihin ja niiden sovellettavuuteen.

Verkko on täynnä suomenkielisiä oppaita yrityksen tunnuslukujen laskukaavoihin, tulkintaan ja sovellettavuuteen liittyen, ja esimerkiksi Alma Talentin tunnuslukuopas toimii hyvänä evästyksenä ja kertauksena yrittäjälle, joka haluaa vihkiytyä asiaan tarkemmin.

Oletko aloittava yrittäjä? Ota eTasku avuksi yrityksesi kuittirumban hoitamisessa.


Lue myös nämä blogikirjoitukset: