YEL-vakuutus tutuksi – kaikki mitä pienyrittäjän tarvitsee tietää yrittäjän eläkevakuutuksesta

Julkaistu: 9.3.2022. Muokattu viimeksi: 9.3.2022.
YEL-vakuutus tutuksi – kaikki mitä pienyrittäjän tarvitsee tietää yrittäjän eläkevakuutuksesta

Pikaopas yrittäjän eläketurvaan ja YEL-työtuloon

Harva asia jakaa yrittäjien keskuudessa mielipiteitä yhtä paljon kuin yrittäjän eläkevakuutus.

Ja eihän se mikään ihme ole: YEL-vakuutus on pakollinen käytännössä kaikille yrittäjille, mutta sen hinta määräytyy itse asetettavan YEL-työtulon perusteella.

Mistä YEL-työtulossa oikein on kyse, ja millaisia asioita uuden yrittäjän on hyvä sisäistää omasta eläke- ja sosiaaliturvastaan?

Näihin ja moniin muihin yleisimpiin YEL-kysymyksiin löydät vastaukset tästä artikkelista.

 

Mikä on YEL-vakuutus ja mihin etuuksiin se vaikuttaa?

YEL-vakuutus tarkoittaa yrittäjän eläkevakuutusta, mutta vakuutuksen nimi on hieman hämäävä. Kyse on paljon muustakin kuin pelkästä eläkkeestäsi, sillä YEL-vakuutus määrittää pitkälti muunkin sosiaaliturvasi tason.

Lyhenne YEL tulee sanoista yrittäjän eläkelaki, mutta puhekielessä ”yelillä” viitataan käytännössä aina nimenomaan YEL-vakuutukseen.

Eläkkeen lisäksi esimerkiksi seuraavien etuuksien kertyminen perustuu itse määrittämäsi YEL-työtulon tasoon:

 • sairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • työttömyysetuudet
 • kuntoutustuki
 • työkyvyttömyyseläke
 • leskeneläke.

Myös yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vuosityöansio määritellään YEL-työtulosi perusteella.

Mitä korkeammaksi YEL-työtulon asetat, sitä parempiin etuuksiin olet oikeutettu. Toki myös vakuutuksen hinta luonnollisesti nousee YEL-työtulon kasvaessa.

 

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

YEL-vakuutus on lakisääteinen vakuutus. Yrittäjänä sinun on pakko ottaa se, jos täytät seuraavat ehdot:

 • olet 18–67-vuotias
 • yritystoimintasi kestää vähintään neljä kuukautta
 • asut Suomessa ja työskentelet yrityksessäsi
 • YEL-työtulosi on vähintään 8261,71 euroa vuodessa (2022).

Kriteerien täyttyessä YEL-vakuutus on pakollinen, vaikka harjoittaisitkin yrittäjyyttä sivutoimisesti esimerkiksi palkkatöidesi ohessa.

YEL-velvollisuutta et myöskään voi kiertää millään muulla vaihtoehtoisella vakuutuksella.

Tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen, vaikka olisit mukana useamman yrityksen toiminnassa.

Sinulla on puoli vuotta aikaa ottaa vakuutus sen jälkeen, kun ehdot täyttävä yrittäjätoimintasi on alkanut. Vakuutuksen alkamispäiväksi merkitään takautuvasti se ajankohta, jolloin vakuuttamisen ehdot ovat täyttyneet.

Maatalousyrittäjät – eli esimerkiksi viljelijät, kalastajat, metsänomistajat ja poronhoitajat – vakuutetaan YEL-vakuutuksen sijaan MYEL-vakuutuksella eli maatalousyrittäjien omalla eläkevakuutuksella.

 

Tarkentavaa tietoa YEL-vakuutuksen ehdoista

Ikärajat

Velvoite YEL-vakuutuksen ottamiseen alkaa 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Yläikäraja nousee portaittain, ja vakuutusvelvoite loppuu viimeistään sen kuukauden lopussa, jolloin:

 • vuonna 1957 tai sitä aiemmin syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta
 • vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta tai
 • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta.

Yritystoiminnan kesto

Pääsääntö on, että yritystoimintasi on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, jotta YEL-velvollisuus täyttyy.

Myös lyhytkestoisempi, mutta vuodesta toiseen jatkuva toiminta tulee kuitenkin vakuuttaa, jos muut YEL-kriteerit täyttyvät. Käytännön esimerkki on sesonkiluontoisesti työskentelevä yrittäjä, joka tekee töitä vuodesta toiseen vain tiettynä vuodenaikana.

Asuminen Suomessa

Sinua pidetään YEL-vakuuttamisen näkökulmasta Suomessa asuvana, jos sinulla on täällä varsinainen asunto ja asut Suomessa jatkuvasti ja pääasiallisesti.

Olet silti YEL-velvollinen, jos työskentelet vain Suomessa, vaikka et täällä asuisikaan. EU- ja ETA-alueen ulkopuolella asuessasi et kuitenkaan kuulu YEL-vakuutuksen piiriin, vaikka työskentelisitkin pelkästään Suomessa.

Jos lähdet harjoittamaan yritystoimintaasi ulkomaille, siirryt yleensä kohdemaan sosiaaliturvan piiriin. Poikkeus voi kuitenkin muodostua tilanteissa, joissa työskentelysi ulkomailla on vain tilapäistä.

Tällöin tilapäisyyden määritelmä riippuu muun muassa kohdemaasta ja työskentelyn kestosta.

Lisätietoa löydät esimerkiksi eläkeyhtiö Veritaksen verkkosivuilta.

 

Mitä YEL-työtulo tarkoittaa?

YEL-työtulo on itse tekemäsi arvio oman työpanoksesi vuotuisesta rahallisesta arvosta. Sen tulisi vastata sellaista summaa, jonka maksaisit palkkana samaan työhön pestatulle ja saman ammattitaidon omaavalle työntekijälle.

YEL-vakuutuksen ala- ja yläraja muuttuvat vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön indeksitarkastuksen pohjalta. Sinun täytyy ottaa YEL-vakuutus, jos työtulosi on minimissään alarajan suuruinen. Ylärajaa korkeammaksi et puolestaan voi työtuloasi määritellä.

Vuonna 2022 YEL-työtulon alaraja eli minimi on 8261,71 euroa ja yläraja 187 625 euroa.

Alaraja on sen verran matala, että käytännössä kaikki päätoimiset yrittäjät ovat YEL-velvollisia. Tarvitset kuitenkin YEL-vakuutuksen myös sivutoimisena yrittäjänä, jos työtulon alaraja ylittyy.

YEL-työtulo ei ole sama asia kuin bruttopalkkasi tai yritystoiminnasta saamiesi tulojen määrä. Varsin usein ansiotasosi antaa kuitenkin hyvät suuntaviivat siihen, mille tasolle YEL-työtulo tulisi määrittää.

 

Lisätietoa YEL-työtulon määrittämisestä

Monilla toimialoilla YEL-työtulon määrittäminen voi ymmärrettävästi tuntua hankalalta.

Esimerkiksi verkkokauppa voi tuottaa yrittäjälle paljon enemmän kuin sen ylläpitoon kuluvasta ajasta olisi kohtuullista maksaa palkkaa ulkopuoliselle työntekijälle.

Yrittäjien YEL-velvoitetta valvova Eläketurvakeskus kuitenkin toteaa verkkosivuillaan seuraavasti:

”Yritystoiminta vakuutetaan, kun yrittäjän YEL-työtulo (työpanoksen arvo) nousee yli vuosittaisen alarajan, vaikka yritystoimintaan käytettävä ajallinen työpanos jäisikin pieneksi.”

Käytännössä esimerkiksi toiminimiyrittäjien on siis hankittava YEL-vakuutus, jos yritystoiminnalla tehdyt tienestit ylittävät YEL-alarajan.

Osakeyhtiöissä sen sijaan yrittäjä pystyy itse määrittämään, paljonko hän maksaa itselleen palkkaa. Eläkeyhtiöt kuitenkin muistuttavat, että YEL-työtulon määrään ei vaikuta se, nostaako yrittäjä palkkaa yrityksestään.

Olennaisempia mittareita ovat Elon mukaan esimerkiksi työtuntien määrä, liikevaihto sekä mahdollisten muiden työntekijöiden määrä. Näiden perusteella voidaan tapauskohtaisesti arvioida, millaisella työpanoksella yrityksen liikevaihto syntyy ja millaiseksi työtulo tulisi arvioida.

ETK kertoo, että jälkikäteisvalvonnan perusteella heille tulee vuosittain selvitettäväksi noin 4000-5000 toiminimiyrittäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuus. Osakeyhtiöiden osakkailla vastaava luku on noin 300.

Lukuihin sisältyvät sellaiset henkilöt, jotka eivät ole hankkineet lainkaan YEL-vakuutusta, mutta joiden mahdollisesti tulisi se valvontatietojen perusteella ottaa.

 

Miten työtulo käytännössä vaikuttaa eläkkeeseen ja yleisimpiin etuuksiin?

Eläkeyhtiöiden verkkosivuilta löytyvien laskurien avulla voit suuntaa-antavasti arvioida oman YEL-työtulosi vaikutusta omaan eläkekertymääsi ja sosiaaliturvaasi.

Jos esimerkiksi 30-vuotias aloittava yrittäjä maksaa minimi-yeliä alimpaan eläkeikään asti, arvio tulevasta työeläkekertymästä on kuluvan vuoden tasossa noin 350 euroa. Esimerkiksi 25 000 euron työtulolla vastaava lukema olisi runsaat 1000 euroa. Lukuihin lisätään yrittäjälle aiemmin kertynyt työeläke, joka on nähtävillä työeläkeotteesta.

Laskureista näet myös viitteellisen arvion siitä, miltä summa näyttäisi eläkkeellejäämisvuoden tasoon suhteutettuna, kun huomioon otetaan yleinen ansiotason kasvu sekä inflaatio.

Kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmä antavat toki yrittäjälle lisäturvaa, jos kertynyt työeläke jää pieneksi. Vuonna 2022 täysi takuueläke on Suomessa noin 855 euroa kuukaudessa.

Eläkkeen lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa myös sairauspäivärahojesi tai vanhempainpäivärahojesi määrään.

Minimi-YELillä sairauspäivärahaa ja vanhempainpäivärahaa maksettaisiin noin 30 euroa yhdeltä arkipäivältä. 25 000 euron työtulolla vastaava lukema olisi 58 euroa. Kuukaudessa ero on tällöin noin 700 euroa.

Sekä sairauspäivärahan että vanhempainpäivärahan määrittävä YEL-työtulo lasketaan molemmissa tapauksissa edeltävän 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson perusteella. Jos olet muuttanut työtuloasi kyseisen tarkastelujakson aikana, laskennassa käytetään keskimääräistä työtuloasi.

Kun sinulla on YEL-vakuutus, voit halutessasi ottaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen ja saada vahingon sattuessa tapaturmapäivärahaa. 25 000 euron työtulosta maksettava tapaturmapäiväraha on kuukaudessa yli 1000 euroa suurempi minimityötulon kerryttämään summaan verrattuna.

Yrittäjien työttömyyskassaan liittyäksesi YEL-työtulosi pitää olla vähintään 13 573 euroa vuodessa. Kassaan liityttyäsi voit ehtojen täyttyessä saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos yritystoimintasi päättyy.

 

Kuka lasketaan YEL-velvoitteen alaiseksi yrittäjäksi?

Aivan kaikissa tilanteissa yrittäjän määritelmä ei ole täysi itsestäänselvyys.

Alta löydät yritysmuotokohtaista lisätietoa siitä, kuka tulkitaan yrittäjän eläkelain mukaiseksi YEL-velvolliseksi yrittäjäksi.

Osakeyhtiön osaomistajan YEL-velvollisuus

Olet YEL-velvollinen, jos työskentelet yrityksessäsi johtavassa asemassa ja omistusosuutesi osakeyhtiön osakkeista on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 prosenttia. Muissa tapauksissa kuulut työntekijöiden eläkevakuutuksen piiriin.

Omistusosuuksien laskennassa huomioidaan myös välillinen omistus toisen yrityksen kautta.

Johtava asema tarkoittaa käytännössä sitä, että olet esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, nimenkirjoitusoikeutettu tai muutoin käytät tosiallista määräysvaltaa yhtiössä.

Perheenjäsenen määritelmään voit tutustua hieman alempana.

 

Toiminimiyrittäjän eli yksityisen elinkeinonharjoittajan YEL-velvollisuus

YEL-ehtojen täyttyessä olet tietysti itse vakuutusvelvollinen, mutta myös puolisosi tarvitsee oman YEL-vakuutuksen, jos hän työskentelee yrityksessäsi.

Sama pätee myös muihin sinulle työskenteleviin perheenjäseniin, jos et maksa heille palkkaa ja YEL-ehdot – kuten esimerkiksi työtulon alarajan ylittyminen – täyttyvät.

Yritystoiminnassa mukana työskentelevää avopuolisoa koskeviin erityistilanteisiin voit tutustua tarkemmin Työeläkelakipalvelun verkkosivuilla.

 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat YEL-velvoitettuja.

Kommandiittiyhtiön äänettömät yhtiömiehet sen sijaan kuuluvat TyEL-vakuutuksen alle, vaikka he työskentelisivät yrityksessä ja saisivat palkkaa. TyEL-vakuutustakaan ei tarvita, jos äänettömälle yhtiömiehelle ei makseta palkkaa.

Niin avoimissa yhtiöissä kuin kommandiittiyhtiöissä yhtiömiesten perheenjäsenet vakuutetaan TyEL-vakuutuksella, jos he työskentelevät yrityksessä ja saavat palkkaa. Jos palkkaa ei makseta, vakuutustakaan ei tarvita.

 

Kevytyrittäjät eli laskutuspalveluiden asiakkaat

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka laskuttaa työnsä verkossa toimivan laskutuspalvelun kautta ilman omaa yritystä tai y-tunnusta. Tarvitset YEL-vakuutuksen myös kevytyrittäjänä, jos edempänä läpikäydyt YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät.

Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan ole virallinen, lainsäädännössä määritelty termi. Siksi sillä saatetaan viitata palvelusta riippuen eri asioihin.

Jotkut palvelut luovat kevytyrittäjälle y-tunnuksen, jolloin kyse on yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta. Myös tällöin YEL-vakuutus tietysti tarvitaan, jos kriteerit muutoin täyttyvät.

 

Kuka on perheenjäsen ja kuka ei?

Perheenjäseneksi tulkitaan yrittäjän eläkevakuuttamisen näkökulmasta:

 • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli, vaikka he eivät asuisi kanssasi samassa taloudessa.
 • kanssasi samassa taloudessa asuva avopuoliso
 • kanssasi samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat sinulle sukua suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa – esimerkiksi lapsesi, lapsenlapsesi, vanhempasi tai isovanhempasi. Myös ottolapset lasketaan.

Omilleen muuttaneita lapsiasi sen sijaan ei lasketa vakuuttamiskriteerit täyttäviksi perheenjäseniksi. Sama pätee sisaruksiisi, vaikka he asuisivat kanssasi.

 

Paljonko YEL-vakuutuksen hinta on vuodessa?

YEL-vakuutuksen hinta määräytyy asettamasi YEL-työtulon sekä ikäsi perusteella. Esimerkiksi 32 000 euron työtulolla vakuutuksen hinta 30-vuotiaalle uudelle yrittäjälle on noin 6000 euroa vuodessa. Minimityötulotasolla maksettavaa puolestaan kertyisi noin 1550 euroa.

Hinnoissa on huomioitu uuden yrittäjän alennukset. Saat ensimmäisen neljän vuoden ajan YEL-maksuista 22 prosentin alennuksen. Olet oikeutettu alennukseen, jos aloitat yrittäjätoiminnan ensimmäistä kertaa.

Saat itse valita, maksatko YEL-maksusi yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, kuudessa vai kahdessatoista erässä. Hinta on kaikkein pienin, jos kuittaat koko vuoden YEL-maksut kerralla.

Esimerkiksi 32 000 euron työtulolla säästö on kuitenkin vain joitakin kymppejä useampiin maksueriin verrattuna.

 

YEL-maksuprosentit vuonna 2022

Voit arvioida oman YEL-vakuutuksesi hintaa seuraavien maksuprosenttien avulla.

 • YEL-maksusi on 18,80 % asettamastasi YEL-työtulosta, jos olet alle 53-vuotias tai vähintään 63-vuotias uusi yrittäjä. Yli neljä vuotta toimineille yrittäjille vastaava prosenttiosuus on 24,10 %.
 • Jos olet 53–62-vuotias uusi yrittäjä, YEL-maksusi on 19,97 %. Vastaava lukema on 25,60 %, jos et ole oikeutettu uuden yrittäjän alennukseen.

Yrittäjänä voit kuitenkin vähentää YEL-maksut joko omassa tai yrityksesi verotuksessa.

Tällöin verotettavan tulon määrä pienenee, jolloin myös maksat vähemmän veroja.

YEL-vakuutuksen todellinen hinta on näin ollen hieman pienempi kuin mitä yllä läpikäydyt esimerkit kertovat.

 

Mistä YEL-vakuutuksen voi hankkia?

Voit ostaa YEL-vakuutuksen itse valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä eli käytännössä:

… tai oman toimialasi eläkekassan kautta.

Vakuutuksen hinta on sama riippumatta siitä, mistä yhtiöstä sen otat.

Helpoiten saat hoidettua YEL-asiat kuntoon vakuutusyhtiöiden verkkosivujen kautta. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Toki voit hoitaa asian myös puhelimitse soittamalla eläkevakuutusyhtiön asiakaspalveluun.

Laskut saat perinteisenä paperipostina tai valintasi mukaan sähköpostilla, e-laskuina tai verkkolaskuina. Löydät laskutustavan muuttamisesta lisätietoa eläkevakuutusyhtiösi verkkosivuilta.

 

Kuinka isoja eläkemaksuja yrittäjät yleensä maksavat?

Ei ole mikään salaisuus, että monet yrittäjät asettavat YEL-työtulonsa minimiin ja maksavat eläkemaksuja niin vähän kuin mahdollista. Varsinkin yritystoiminnan alussa tämä on yleistä, koska tulotaso voi olla hyvin epävakaa tai matala.

Eläketurvakeskuksen selvityksen perusteella kolme viidestä yrittäjästä alivakuuttaa itsensä. Tämä tarkoittaa, että yrittäjän työtulo on asetettu alakanttiin hänen todellisiin tuloihinsa nähden. Aloittelevista yrittäjistä jopa noin puolet määrittelee työtulonsa alarajan tuntumaan.

Uutena yrittäjänä sinun ei ole pakko tehdä päätöstä YEL-työtulostasi heti, vaan voit ottaa vakuutuksen puolen vuoden sisällä YEL-ehdot täyttävän yritystoiminnan aloittamisesta.

Yle kertoi vuonna 2021 Eläketurvakeskuksen tilastoihin viitaten, että voimassa olevien YEL-vakuutusten työtulojen keskiarvo on Suomessa jonkin verran yli 20 000 euroa.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kolmekymppinen yrittäjä maksaisi vuodessa eläkemaksuja noin 5000 euroa. Neljä vuotta voimassa oleva uuden yrittäjän alennus huomioituna hinta olisi reilun tonnin pienempi.

ETK:n selvityksen mukaan yleisin perustelu pieneksi määriteltyyn YEL-työtuloon on se, ettei yrittäjä koe itsellään olevan varaa isompiin maksuihin. Monet yrittäjät pitävät YEL-työtulonsa pienenä myös sen takia, että he eivät kuitenkaan usko sen kerryttävän heille riittävää eläkettä.

Jotkut yrittäjät puolestaan sijoittavat YEL-maksuista säästyneen summan esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin ja uskovat saavansa tällä tavalla parempaa vastinetta rahoilleen.

Toisaalta YEL on viime kädessä nimenomaan vakuutus, joka määrittää myös yrittäjän sosiaaliturvan tason. Moni saattaa havahtua minimi-YELin vaikutuksiin vasta, kun liiketoiminta pysähtyy sairauden, työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia.

Työeläkeyhtiöt ja niiden toimintaa valvova Finanssivalvonta ovat joka tapauksessa jo aikaa sitten kiinnittäneet huomiota siihen, että hyvin monet yrittäjät alivakuuttavat itsensä.

Tulevaisuudessa työeläkeyhtiöt pyrkivät ohjaamaan yrittäjien YEL-työtuloja tarkemmin oikealle tasolle. YEL-järjestelmään kaavailluista muutoksista voit lukea lisää tämän artikkelin lopusta.

 

Mitä tapahtuu, jos YEL-vakuutus jää ottamatta?

Sinulla on puoli vuotta aikaa ottaa YEL-vakuutus. Laskenta alkaa siitä hetkestä, kun edellä läpikäydyt YEL-ehdot täyttyvät.

Yrittäjien YEL-velvollisuuden toteutumista valvoo Eläketurvakeskus eli ETK. Omat tulotietosi sekä yrityksesi vero- ja palkanmaksutiedot tarjoavat ETK:lle informaatiota valvonnan pohjaksi.

Jos näiden tietojen perusteella ilmenee, että olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, saat ETK:lta ensin kehotuksen. Tämän jälkeen voit antaa ETK:lle oman selvityksesi asiasta.

Joudut ottamaan vakuutuksen, jos ETK selvitysten jälkeenkin edelleen tulkitsee sinut YEL-velvolliseksi. Viime kädessä ETK pakkovakuuttaa sinut, jos et noudata toista kehotusta.

Se tarkoittaa, että he ottavat YEL-vakuutuksen sinun puolestasi ja sinun piikkiisi jostakin eläkevakuutusyhtiöstä.

Sinä tai Eläketurvakeskus voitte ottaa YEL-vakuutuksen taannehtivasti enimmillään kuluvalle ja tätä edeltävälle kolmelle vuodelle.

Useimmissa tilanteissa saat kontollesi laiminlyöntimaksut, jos jätät YEL-vakuutuksen ottamatta määräajassa.

 

Miten YEL-maksut vähennetään verotuksessa?

Voit vähentää lakisääteiset YEL-maksusi joko:

 • henkilökohtaisella veroilmoituksellasi
 • elinkeinotoiminnan veroilmoituksella
 • puolisosi veroilmoituksella.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksella vähennetyt YEL-maksut pienentävät yritystoimintasi tulosta, jolloin verotettava tulos pienenee ja veroa maksetaan pienemmän summan perusteella.

Omalla tai puolison veroilmoituksella tehdyn vähennyksen hyöty on ansiotulojen veroprosenttia vastaava.

Mikä vaihtoehdoista sitten on paras? Vastaus on, että se riippuu.

Omaa tilannettasi koskevan arvion saat helpoiten kirjanpitäjältäsi, mutta alla lyhyt ja suuntaa-antava tiivistelmä aiheesta.

 

Toiminimen YEL-maksujen vähentäminen

Toiminimiyrittäjänä sinun on yleensä fiksuinta vähentää maksut joko omalla tai puolisosi veroilmoituksella riippuen siitä, kumman ansiotulot ovat isommat. YEL-maksun tosiallinen maksuprosentti jää sitä pienemmäksi, mitä suuremmaksi tulot nousevat.

Jos sinun ja puolisosi ansiotulot ja sitä kautta veroprosentti kuitenkin on pieni, voi elinkeinotoiminnan veroilmoituksella tehty vähennys olla parempi vaihtoehto. Yritystoiminnan kuluksi laitettu vähennys voidaan kohdistaa myös pääomatulona verotettavaan osuuteen yritystulosta.

Toisaalta YEL-maksujen vähentäminen elinkeinotoiminnan kuluna vaikuttaa yrittäjävähennykseen, joka on viisi prosenttia toiminimiyrittäjän elinkeinotoiminnan tuloksesta. Yrittäjävähennys tarkoittaa, että saat viisi prosenttia yritystoimintasi tuloksesta verovapaana.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksella tehty vähennys pienentää elinkeinotoiminnan tulosta, jolloin myös yrittäjävähennyksen määrä ja siitä saatava verohyöty pienenee.

 

Osakeyhtiön yrittäjä ja YEL-maksujen vähentäminen

Voit vähentää YEL-maksut osakeyhtiösi verotuksessa vain, jos yhtiö on tosiasiassa myös maksanut laskut. Sama pätee toisinkin päin: jos maksat YEL-maksut itse, et voi laittaa niitä yrityksesi kuluiksi.

YEL-maksujen vähentäminen osakeyhtiön kuluna on yleensä kannattavaa, jos yhtiösi tekee voittoa.

Mikäli yritystoiminta kuitenkin on tappiollista, YEL-maksujen laittaminen yrityksen kuluiksi lisää tätä tappiota. Välittömän verohyödyn saat tällöin vain, jos maksat YEL-maksut itse ja vähennät ne ansiotuloistasi.

Toisaalta jos ansiotulosi ja veroprosenttisi jäävät kuitenkin vähäisiksi, kannattavinta on yleensä laittaa YEL-maksut yrityksen kuluihin ja vähentää ne elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Hyvä kirjanpitäjä kertoo sinulle, kumpi vaihtoehto on itsellesi verotuksellisesi edullisempi.

 

Millaisia muutoksia YEL-järjestelmään on kaavailtu?

Yrittäjien alivakuuttaminen ja liian pieneksi määritellyt YEL-työtulot ovat viime vuosien aikana olleet paljon esillä mediassa. Yrittäjät.fi kertoi joulukuussa 2021, että tulevaisuudessa eläkeyhtiöt ryhtyvät ohjaamaan tarkemmin yrittäjien YEL-työtuloa oikealle tasolle.

Taustalla on työeläkeyhtiöiden toimintaa valvovan Finanssivalvonnan eli Fivan lausunto. Sen mukaan eläkeyhtiöt ovat lähes poikkeuksetta vahvistaneet YEL-työtulon yrittäjän oman arvion mukaisesti ilman tapauskohtaista harkintaa.

Fivan mukaan kyseinen menettely ei täytä YEL-työtuloa koskevan sääntelyn vaatimuksia. Monien yrittäjien YEL-työtulo on määritelty huomattavasti alemmaksi todelliseen työpanokseen verrattuna.

Yrittäjien eläketurvan kehittäminen on ollut pitkään esillä sosiaali- ja terveysministeriössä. Työeläkevakuuttajien etujärjestö Tela on muistuttanut, että YEL-järjestelmän kehittäminen vaatisi muutoksia lakiin.

Ehdotettuja toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi YEL-työtulon täsmällisempi määrittely laissa sekä työtulon tason säännöllinen valvonta yritystoiminnan jatkuessa.

Myös työtulon alarajan laskemista on väläytelty, jotta kaikki yrittäjän asemassa tehty työ saataisiin YEL-vakuutuksen piiriin.

Taloustaito-lehti kertoi helmikuussa 2022, että YEL-maksuista on luvassa hallituksen lakiesitys tulevalle keväälle. Mahdollisista muutoksista saataneen siis tietoa piakkoin.


Lue myös nämä blogikirjoitukset: